POLÍTICA DE PRIVACITAT APP APARCAR

Última actualització: 22 d’abril de 2024

 

REUS  MOBILITAT I SERVEIS, S.A. (en endavant, també, “RMS”), empresa pública pertanyent al Grup Municipal de l’Ajuntament de Reus, amb N.I.F. A-43203520 i domicili a Carrer Sardà i Cailà, s/n, Edifici Mercat Central – 43201 Reus (Tarragona) com a propietària de l’aplicació per a dispositius intel·ligents “Aparcar” (en endavant, l’ “App”), d’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”).

L’ App desenvolupada serveix per gestionar el servei de pagament dels aparcaments regulats amb limitació horària, la recàrrega de vehicles elèctrics i l’accés als pàrquings de RMS (en endavant, el “Servei”).

Per qualsevol consulta relacionada amb el funcionament de l’ App o suggeriments por contactar a través del correu [email protected]

 

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

REUS  MOBILITAT I SERVEIS, S.A. actua de responsable del tractament (en endavant, “Responsable del Tractament” o “RMS”) com a prestadora dels serveis que es deriven de l’ ús de l’App,  en els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, la “LOPDGDD”). S’ informa que RMS té nombrat un delegat de protecció de dades amb el qui pot contactar a través del correu [email protected].

Així mateix, en funció del municipi on l’ usuari faci ús de l’App així com de les funcionalitats utilitzades en cada cas, també seran responsables del tractament independents  (en endavant, indistintament, el “Responsable del Tractament” o “Entitat Gestora de l’App”) aquelles administracions i entitats públiques locals que s’ adhereixen al servei per gestionar l’ ús de l’ App al seu territori. A l’apartat de “Suport” de l’App pot accedir a la informació actualitzada de les Entitats Gestores de l’ App adherides en cada moment.

Pot trobar informació addicional sobre qui tracta les seves dades personals en condició de Responsable del Tractament en funció de la finalitat a l’apartat 4 de la present Política de Privacitat.

 

2. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

RMS, com a prestador de serveis de l’App, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades  caràcter personal de la persona usuària de la App (en endavant, la “Persona Usuària”).

 

3. Recollida de dades i la seva confidencialitat

La comunicació de les dades personals per part de la Persona Usuària a RMS resulta necessària per poder fer ús de l’ App.

RMS informa a la Persona Usuària que únicament es recull aquella informació necessària per assolir la finalitat del tractament, i únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a les finalitats per a les quals se’l va informar.

RMS garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de la Persona Usuària a les quals tingui accés. RMS, com qualsevol altra entitat que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que la Persona Usuària facilita a RMS ha de ser veraç, i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RMS o a tercers.

RMS es reserva el dret a excloure dels serveis a tota Persona Usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

 

4. Tractament de dades i finalitats del tractament

En funció de la finalitat del tractament, el responsable del tractament de les dades personals dels interessat seran les Entitats Gestores de l’App segons el municipi o bé, REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A.

     4.1. Responsable del tractament: Entitats Gestores de l’App segons el municipi

          4.1.1. Pagament

          Finalitat del tractament: Pagament de l’estacionament regulat pel temps real d’ús, sense haver d’avançar diners a l’inici de l’estada, aplicant-hi la tarifa corresponent a la seva ubicació i              al control previ de matrícula resident, en el seu cas.

          Base jurídica: Execució d’un contracte i/o interès públic.

          4.1.2. Sistemes de recàrrega de vehicles

          Finalitat del tractament: Habilitar l’ús dels sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics i pagament del consum realitzat.

          Base jurídica: Execució d’un contracte i/o interès públic.

          4.1.3. Enviament del tiquet virtual

          Finalitat del tractament: Enviament del tiquet virtual de l’estacionament en zones d’estacionament regulat limitat (zones blaves o similars), així com l’enviament d’un extracte històric de              tiquets o estades per correu electrònic.

          Base jurídica: Execució d’un contracte i/o interès públic.

          4.1.4. Gestió de denúncies

          Finalitat del tractament: Gestionar el pagament dels avisos de denúncia.

          Base jurídica: Interès públic.

          4.1.5. Atendre i gestió de consultes, comentaris, incidències o suggeriments

          Finalitat del tractament: Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments de la Persona Usuària realitzades a través dels correus electrònics                  proporcionats a l’App relacionades amb el propi servei d’estacionament.

          Base jurídica: Interès públic i/o consentiment de la Persona Usuària.

 

     4.2. Responsable del tractament: REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A.

          4.2.1. Gestió d’altes i baixes

          Finalitat del tractament: Gestionar l’alta, baixa o modificació de les dades per fer ús de l’App i donar accés al seu perfil i les diferents funcionalitats habilitades, incloent l’accés mitjançant            login social.

          Base jurídica: Consentiment de la Persona Usuària.

          4.2.2. Determinació de la tarifa

          Finalitat del tractament: Determinació de la tarifa aplicable en funció de la ubicació a través de un sistema de geolocalització del mòbil, prèvia autorització de l’ usuari.

          Base jurídica: Consentiment de la Persona Usuària.

          4.2.3. Gestionar l’accés i pagament als pàrquings

          Finalitat del tractament: Gestionar l’accés i pagament de les estades als pàrquings municipals de la ciutat de Reus gestionades per RMS mitjançant el mòdul Via P Reus.

          Base jurídica: Execució d’un contracte i/o interès públic.

          4.2.4. Atendre i gestionar consultes, comentaris, incidències o suggeriments relacionades amb l’App

          Finalitat del tractament: Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments relatius al funcionament de l’App realitzades a través dels correu                      electrònic de RMS.

          Base jurídica: Consentiment de la Persona Usuària.

 

Les categories de dades personals que seran objecte del tractament són:

 • Dades identificatives i de contacte: Nom, cognoms, número del document d’identitat, número de telèfon, correu electrònic.
 • Dades de transaccions i econòmiques: transaccions realitzades pels usuaris pel pagament del Servei.
 • Altres categories de dades: dades d’ ubicació; matrícula, marca, model, etiqueta mediambiental i categoria (elèctric / convencional) del vehicle; historial d’estades (consums); tarifa aplicable i, en el seu cas, tarifa resident.

Les dades personals no seran objecte de decisions individuals automatitzades, incloent l’elaboració de perfils. En qualsevol cas, RMS podrà tractar les teves dades de forma anonimitzada sense que puguis ser identificable per l’ elaboració d’ estudis estadístics que col·laborin en la millora del Servei.

 

5. Tractament de les dades per tercers i cessió

Depenent de les finalitats per a les quals es recopilen les dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A., en la seva condició d’Encarregat del Tractament, pel manteniment i operació de l’App respecte els tractaments on el responsable del tractament sigui una de les Entitats Gestores de l’App al territori de referència (veure apartat 1).
 • Altres proveïdors necessaris per la prestació del servei, en la seva condició d’ encarregat del tractament.
 • Responsables del tractament independents relacionats amb el pagament de les tarifes per la prestació del servei, en la seva condició de destinataris de les dades, com ara, entitats bancàries o el proveïdor de la passarel·la de pagament
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

RMS no divulgarà a tercers cap informació o dada personal que hagi proporcionat l’ App i que pugui identificar-ho directa o indirectament, llevat per indicació legal.

 

6. Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran al territori de la Unió Europea durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions, així com per finalitats d’arxiu o estadístiques.

 

7. Mesures de seguretat

RMS adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la Persona Usuària que interactua amb l’App. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat.

No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé RMS aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

 

8. Drets dels interessats i el seu exercici.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDG, les Persones Usuàries poden exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: La Persona Usuària podrà preguntar al Responsable del Tractament si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes.
 • Dret de rectificació: La Persona Usuària podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes, o completar les dades que estiguin incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas el Responsable del Tractament únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: El Responsable del Tractament deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que la Persona Usuària vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, el Responsable del Tractament li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
 • Dret a la retirada del consentiment en qualsevol moment, sense que dita revocació afecti a la licitud del tractament previ.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets davant RMS, enviant un correu electrònic a la direcció [email protected] o enviant una comunicació per escrit a Carrer Sardà i Cailà, s/n, Edifici Mercat Central, 43201 – Reus.

Per exercir els seus drets davant les Entitats Gestores de l’ App pot enviar un correu electrònic al seu Delegat de Protecció de Dades o una comunicació per escrit al seu domicili, d’ acord amb la informació disponible en cada moment a través de l’apartat “Suport” de l’App.

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).

Addicionalment, si considera que el Responsable del Tractament està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

 

9. Canvis a la política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que s’estableix a la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

RMS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant les modificacions a l’ App, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquesta. Si en algun moment decidim fer ús de les dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a la Persona Usuària per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

 

10. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

Política de privacitat app Apracar