Ref. 7298 Procés selectiu per la convocatòria d’una borsa de treball d’agent d’aparcament

Project info

Project info

Reus, 15/03/2024  Referència 7298

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’agent d’aparcament per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de persones treballadores amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, ampliacions del servei, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’inscripció: 05/04/2024

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model de formulari d’inscripció, al següent enllaç

[email protected]