Ref FA06042097. Procés selectiu per la segona ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Project info

Project info

Referencia FA06042097

Reus, 17 de maig de 2023

 

Bases que han de regir  la convocatòria per la segona ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.

Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.

Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.

Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.

Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.

Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Oferta exclusiva per persones que acreditin estar en possessió d’un certificat de discapacitat d’un grau del 33% o superior.

Data límit de presentació de sol·licituds: 24 de maig de 2023

Bases i convocatòria , al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

Actualització 26/05/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 01/6/2023: Llistat definitiu de persones admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 05/06/2023: Convocatòria per la realització de les proves de nivell de llengua catalana, i realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 07/06/2023: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Actualitzacio 13/06/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç.

Actualització 13/06/2023: Correcció d’errades de la transcripció de dades dels resultats del procés selectiu, al següent enllaç

NOTA: Les successives modificacions de la borsa de treball es publicaran a l’entrada on hi figura publicada la borsa de treball inicial vigent, amb número de referència 01964

 

[email protected]