Ref. 6757.Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’agent d’aparcament

Project info

Project info

Reus, 06 de febrer de 2023 Referència 6757

Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa borsa de treball d’agent d’aparcament vigent a la societat, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

       Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Data límit d’admissió de sol·licituds: 21/02/2023

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Actualització 24/02/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 02/03/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 16/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 11/04/2023: Resultat de les proves selectives, i classificació del procés selectiu d’ampliació de la borsa, al següent enllaç

[email protected]

NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa d’agent d’aparcament es publicaran a l’entrada de la web on està publicada la borsa inicial d’agent d’aparcament