Ref. 7114 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Project info

Project info

 

Reus, 23 d’octubre de 2023 Referència 7114

Bases que han de regir  la convocatòria per l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.

Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.

Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.

Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.

Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.

Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Oferta exclusiva per persones que acreditin estar en possessió d’un certificat de discapacitat d’un grau del 33% o superior.

Data límit de presentació de sol·licituds: 07 de novembre de 2023

Bases i convocatòria , al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

Actualització 14/11/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 21/11/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal qualificador, i convocatòria per la realització de la prova de nivell de la llengua catalana al següent enllaç 

Actualització 27/11/2023: Resultats de la prova de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 28/11/2023: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç

Actualització 01/12/2023: Resultats de la prova pràctica eliminatoria i Convocatòria per la realització de la prova d’entrevista personal, al següent enllaç

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]

NOTA: Les successives modificacions de la borsa de treball es publicaran a l’entrada on hi figura publicada la borsa de treball inicial vigent, amb número de referència 01964