Ref 12126 Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’ajudant de manteniment

Project info

Project info

Reus, 27/12/2022

Bases que han de regir la  convocatòria d’una plaça de treball indefinida d’un/a ajudant de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a ajudant de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure.

Funcions Bàsiques:

Col·laborar en el manteniment en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions

Solucionar problemes senzills que poden originar que no funcioni adequadament.

Detecció i reparació d’averies dintre del seu àmbit d’actuació i coneixement, i seguiment de l’evolució de les mateixes.

Donar suport als oficials en el manteniment i en la resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.

Manteniment i revisions bàsiques i periòdiques dels aparells de refrigeració, bombes, etc.

Manteniment i reparacions senzilles generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.

Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària.

Realitzar aquelles funcions pròpies dintre de la seva categoria sota supervisió i direcció de l’oficial de manteniment.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de candidatures: 26/01/2023

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’inscripció, al següent enllaç

Actualització 06/02/2023: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 13/02/2023: Llistat definitiu persones aspirants admeses i excloses, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 03/05/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 31/05/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç

[email protected]

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis

Edifici Mercat Central

43201 Reus