Ref. 7371 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de vigilant de Centre de Control Central

Project info

Project info

Reus, 08 de maig 2024   Referència 7371

L’objecte de la convocatòria es la creació d’una borsa de  vigilants per al Centre de Control Central, per  la societat Reus Mobilitat i Serveis SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants pel Centre de Control Central.  El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar tasques d’atenció a les persones usuàries del servei per resoldre qualsevol incidència o informar d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Elaboració d’informes i comunicar a les persones responsables les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Tasques de suport als departaments de vigilància de zona blava, pàrquings, manteniment i vigilància de mercats públics en la gestió d’incidències diàries del servei.
  • Tasques d’atenció a les persones usuàries i resolució d’incidències del sistema de bicicleta pública compartida de Reus “Ganxeta”

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

Data límit de presentació de sol·licituds: 28/05/2024

[email protected]