Ref. 202312016 Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a Tècnic/a Superior en Gestió de Serveis de Mobilitat

Project info

Project info

Referència 2023012016

Reus, 28/12/2023

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació  indefinida d’un/a Tècnic/a  Superior en Gestió de Serveis de Mobilitat, en virtut de la taxa de reposició establerta a l’article 20 i DA 21 de la llei 31/2022 de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a Tècnic/a  Superior en Gestió de Serveis de Mobilitat per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Funcions Bàsiques :

 • Gestió diària i monitorització del servei de transport públic urbà de passatgers i del servei de bicicleta pública compartida.
 • Supervisió de la conformitat amb els horaris teòrics.
 • Gestió i planificació de quadrants de treball d’operaris de mobilitat (equip de conductors, inspectors, netejadors, serveis de manteniment i moviment).
 • Seguiment i gestió de les incidències al servei.
 • Ratis d’explotació del servei
 • Comunicació corporativa a través dels canals online de l’empresa.
 • Gestió del Sistema d’Ajuda a la Explotació (SAE).
 • Gestió de l’app de gestió dels serveis de mobilitat
 • Supervisió dels serveis de manteniment dels elements de mobilitat
 • Gestió del mobiliari i instal·lacions adscrites al servei.
 • Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip.
 • Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l’àmbit , les mesures i les actuacions implementades i elaborar propostes de millora de la gestió
 • Col·laborar amb la direcció per tal de dissenyar estratègies i procediments en l’àmbit de la mobilitat
 • Proposta d’incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec.
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Model d’instància, al següent enllaç

Termini de presentació: 20 dies hàbils a partir del dia següent de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona ( 26/01/2024)

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Actualització 31/01/2024: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent 2.- enllaç

Actualització 07/02/2024: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 12/02/2024: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç

Actualització 05/03/2024: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç.

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n ois ( Edifici Mercat Central

43201 Reus

[email protected]